Politika zasebnosti

Veljavnost, sprejem in uporaba politike varstva zasebnosti

I.
Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta onedrone.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti.

Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

II.
Uporabnik se strinja, da OneDrone za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi na elektronske novice in/ali pri izpolnitvi kontaktnega obrazca.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja OneDrone d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 36, 1210 Ljubljana – Šentvid.

Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 1. 11. 2021.

Namen zbiranja osebnih podatkov

III.
OneDrone zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov z namenom obveščanja uporabnika o novostih in upravljanja z oddanimi povpraševanji.

IV.
Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu s politiko podjetja in v skladu z varnostno politiko izvajalca, v času trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. OneDrone o zahtevi odloči v roku osmih delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@onedrone.si.

V.
Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri podjetju preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo pregled prostorov in opreme vsaj pet delovnih dni vnaprej napovedati. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe podjetja.

Zavarovanje osebnih podatkov

VI.
Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev naključnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:
– varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
– varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
– preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
– zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Končne določbe

VII.
Ta Politika varstva zasebnosti velja od 1. 11. 2021 dalje.

This website uses cookies to ensure correct website functioning and to improve your experience. For more information, please see our Cookie policy .

I hereby allow the use of data for all purposes specified below.